4264_210204_6.jpg

เรียนกับหุ่นและฝึกปฏิบัติจริง
เสมือนนักเรียนพยาบาล

หลังจากเรียนภาคทฤษฎีแล้ว นักเรียนจะได้เรียนภาคปฏิบัติกับหุ่นจำลองหรือกับเครื่องมือ และลงมือทำกับคนจริงๆ