top of page

โรงเรียนคือบ้านที่อบอุ่นสำหรับทุกคน

1.เป็นสมาชิกของโรงเรียนตลอดชีพ นักเรียนทุกคนเสมือนคนในครอบครัว
2.มีสิทธิ์ร่วมกิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น
3.ได้รับข่าวสารจากโรงเรียนเท่าเทียมกันทั้งนักเรียนปัจจุบันและศิษย์เก่า
4.สามารถกลับเข้ามาเรียนได้ เพื่อทบทวนความรู้ได้ แม้ว่าจะจบการศึกษาไปแล้ว
5.สามารถกลับมาใช้สถานที่ของโรงเรียนในการศึกษาค้นความความรู้ต่างๆ หรือปรึกษาอาจารย์
6.ได้รับเชิญเข้ากลุ่มวิชาการ เพื่อรับความรู้ และ ฝากคำถามให้อาจารย์ตอบ
7.มีสิทธิรับงานพิเศษ หรือ งานเสริม ที่โรงเรียนจัดหาได้
8.สิทธิอื่นๆ ที่โรงเรียนจะจัดขึ้น

โรงเรียนคือบ้านที่อบอุ่นสำหรับทุกคน: FAQ
bottom of page