top of page

ทำงานในโรงพยาบาลเสี่ยงโควิด-19 ไหม?

อัปเดตเมื่อ 5 มี.ค. 2564

*ในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ ถึง พฤษภาคม 2563 ที่มีการระบาดของโรคโควิด-19 รัฐบาลมีมาตรการล้อค ดาวน์ ทั่วประเทศ ทำให้คนจำนวนมากได้รับผลกระทบ

*สำหรับคำถามที่ว่า ทำงานในโรงพยาบาลมีความเสี่ยงจะติด โควิด-19 มากน้อย แค่ไหน ? คำตอบก็คือ มีอยู่บ้างในบางแผนก ที่ต้องสัมผัสหรือรับให้การดูแลผู้ป่วยหรือผู้ที่มีความเสี่ยง ทั้งที่เดินทางมาจากประเทศเสี่ยง หรือ สัมผัสกับผู้ที่ติดเชื้อ

*แต่ทุกๆโรงพยาบาลจะมีมาตรการเพื่อปกป้อง แพทย์ พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล มีการแยกผู้ป่วย มีกฏระเบียบเข้มงวด และ มีเครื่องมือ เครื่องใช้ น้ำยา รวมถึงหน้ากากอนามัย เพื่อให้การป้องกัน มีประสิทธิภาพ

*จะเห็นได้ว่า มีแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ติดเชื้ออยู่บ้าง ในสัดส่วนที่ไม่มากนัก และเกือบทั้งหมด ติดเชื้อเพราะผู้ป่วยปิดบังประวัติหรือให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ

*แต่ที่ที่แทบจะไม่มีรายงานเจ้าหน้าที่ติดเชื้อเลยก็คือศูนย์ที่รับดูแลผู้ป่วยสูงอายุหรือผู้ป่วยติดเตียง เพราะมีที่เป็น

สัดส่วน มีกฏให้งดเยี่ยม ทำให้ไม่มีคนนอกนำเชื้อเข้าไปในศูนย์ได้